La bretxa salarial entre homes i dones

L’obligació de garantir l’efectivitat del principi d’igual retribució per treballs d’igual valor no és una cosa nova. Pel que fa al nostre marc normatiu intern, el nostre text constitucional i el propi Estatut dels Treballadors recolza i promou la igualtat en tota la seva dimensió.

El Reial Decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, i el Reial Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes, juntament amb la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març i el Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes, estableixen el principi de transparència retributiva, entès com aquell que permet obtenir informació suficient i significativa sobre el valor que s’atribueix a la retribució de les persones treballadores a través dels registres retributius, l’auditoria retributiva, el sistema de valoració de llocs de treball i el dret d’informació de les persones treballadores.

OBLIGACIÓ D’UN REGISTRE SALARIAL PER A TOTES LES EMPRESES

Es disposa l’obligatorietat de que totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs.

El registre ha de contenir, desglossats per sexes, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut en concepte de salari, complements salarials, i percepcions extrasalarials, en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació professional.

La informació ha de desagregar-se segons la naturalesa de la retribució especificant de manera diferenciada en el salari base, cadascun dels complements salarials i cadascuna de les percepcions extrasalarials.

Quan el resultat del registre exposi una diferència igual o superior al 25% entre les remuneracions totals entre persones treballadores d’un sexe sobre un altre, el registre ha d’incloure una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

L’EXECUTIU DÓNA SIS MESOS A LES ORGANITZACIONS PER ADAPTAR-SE A LA NOVA NORMATIVA

L’elaboració d’un registre salarial és obligatòria per a totes les empreses des del 8 de març de 2019. Aquest termini ha quedat àmpliament superat i excedit a la data de publicació del Reial Decret 901/2020 i del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre.

En definitiva, les empreses tenen un termini de sis mesos per adoptar els registres salarials a les disposicions contingudes en els Reials Decrets.

S’AMPLIEN EXIGÈNCIES

Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, la normativa amplia les exigències del Reial decret llei 6/2019, pel qual es va introduir l’obligació d’elaborar i aplicar plans d’igualtat en empreses de més de 50 empleats i empleades. Des del 7 de març de 2020, aquelles organitzacions amb més de 150 persones treballadores hauran de tenir implementat un pla d’igualtat. Les empreses d’entre 100 i 150 tindran fins al març de 2021 per a fer-ho, mentre que les que tinguin entre 50 i 100 persones empleades estaran obligades fins al març de 2022.

L’incompliment d’aquesta norma suposarà sancions greus per a les empreses, podent donar lloc a sancions econòmiques amb multes d’entre 626 i 6.250 euros.

Font :Legal&Compliance