La meva empresa necessita un PLA D’IGUALTAT?

Un Pla d’Igualtat d’Empresa és un compliment legislatiu que permet a l’empresa realitzar un diagnòstic sobre la situació de les dones i homes que formen part de la plantilla. Desenvolupar el Pla d’Igualtat en una organització o empresa genera una sèrie de beneficis, com poden ser:

 • Major eficàcia i eficiència del capital humà
 • Millora en l’ambient de treball
 • Disminució de l’absentisme laboral
 • Increment de la productivitat i de la qualitat del servei
 • Millora en la imatge i reputació de l’empresa


LA MEVA EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A ELABORAR I IMPLANTAR UN PLA D’IGUALTAT?

 L’1 de març de 2019 es va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019, que va introduir modificacions a la Llei d’Igualtat, reduint de 250 a 50 el número necessari de persones en la plantilla d’una empresa perquè sigui obligatòria la negociació i implantació d’un Pla d’Igualtat.

 1. Per aquest motiu, totes les empreses o organitzacions amb més de cinquanta persones treballadores estan obligades a dissenyar un Pla d’Igualtat , que a més ha de ser inscrit en un registre públic creat a l’efecte. Aquesta obligació s’anirà integrant de manera progressiva i gradual en els pròxims anys en funció de la mida de la seva empresa.

Aquesta obligatorietat afecta a tot tipus d’empreses, ja siguin públiques o privades:

 • Les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores, han de disposar del Pla a partir del 7 de març de 2022.
 • Les empreses que tinguin entre 101 i 150 persones treballadores, han de disposar del Pla a partir del 7 de març del 2021.
 • Les empreses que tinguin més de 150 persones treballadores, han de disposar del Pla a partir del 7 de març del 2020.
 1. Quan les autoritats així ho exigeixin: una empresa té l’obligació d’implantar un Pla d’Igualtat si l’autoritat laboral així ho acorda després d’un procediment sancionador.
 2. Quan ho estableixi el conveni col·lectiu: quan així s’estableixi en el conveni col·lectiu d’aplicació, en els termes previstos en el mateix.

PUC REBRE ALGUNA SANCIÓ SI NO COMPLEIXO O NO DISPOSO D’UN PLA D’IGUALTAT EN LA MEVA EMPRESA?

 Si, sempre que l’empresa:

 • Tingui la obligatorietat de disposar d’un Pla d’Igualtat però, no s’hagi redactat ni implantat.
 • Disposi del Pla d’Igualtat, però no s’implementi de manera correcta.

Aquestes sancions poden ser:

 • La pèrdua automàtica d’ajuts, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, així com l’exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.
 • No complir amb les obligacions que en matèria d’igualtat estableix l’Estatut dels Treballadors pot donar lloc també a sancions econòmiques, amb multes d’entre 626 i 6.250 euros.

Si la infracció és molt greu, és a dir, no elaborar o no aplicar el Pla d’Igualtat, les multes poden oscil·lar entre 6.251 i 187.515 euros.

 • No obstant, en el cas de les infraccions molt greus referides als supòsits de discriminació directa o indirecta per raó de sexe, les sancions poden ser substituïdes per l’elaboració i aplicació d’un Pla d’Igualtat en l’empresa, si així es determina per l’autoritat laboral competent.

En definitiva, la incorporació de la perspectiva de gènere en l’acció empresarial implica assumir el principi d’igualtat com a prioritari, i per tant aquest ha de guiar a l’empresa.

Font :Legal&Compliance