Un abans i un després en la gestió de riscos: els beneficis del compliance

QUÈ ÉS EL COMPLIANCE?

 El Corporate Compliance, traduït literalment com compliment corporatiu, és un sistema que engloba diferents polítiques i procediments que es porten a terme per les organitzacions a fi de detectar, gestionar, prevenir, controlar i reaccionar davant els riscos legals i operatius existents en el si de l’empresa. Aquest sistema neix, principalment, per donar resposta als requeriments legals derivats de la responsabilitat penal de la persona jurídica.

 

  • Llavors les empreses poden cometre delictes?

Sí. La responsabilitat penal de les persones jurídiques va ser introduïda per primera vegada per la Llei Orgànica 5/2010 del Codi Penal, en l’article 31 bis, i va ser perfilada en la LO 1/2015 CP, lleis en les que es va establir que les empreses podien ser imputades penalment, amb sancions que podrien arribar fins a la dissolució de la persona jurídica, en el cas que algun dels seus directius i treballadors cometessin un delicte en nom i per compte de la empresa, i en el seu benefici directe o indirecte, si no s’haguessin exercit mesures suficients de supervisió i control.

 

  • Com poden les empreses evitar la responsabilitat penal?

Com s’acaba de mencionar, l’article 31 bis 4º Codi Penal preveu que l’empresa podrà eximir-se de responsabilitat si ha portat a terme mesures suficients de supervisió i control, específicament que l’òrgan d’administració hagi adoptat i executat eficaçment models  d’organització i gestió que incloguin mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o reduir de forma significativa el risc de la seva comissió, el que s’ha interpretat i materialitzat en el que coneixem com Compliance.

 

BENEFICIS DEL COMPLIANCE

Ara bé, els sistemes de Compliance comporten moltes altres i diversos avantatges, tant per la mateixa organització com per treballadors, socis de negoci, clients i per la societat en general.

 

  • Possibilitat d’evitar sancions i responsabilitats

La motivació principal per la qual les empreses decideixen implantar un programa de compliment normatiu és la reducció o evitació de la sanció penal, com podrien ser el tancament de locals, la prohibició temporal d’activitats i fins i tot la dissolució de la companyia, el que evidentment comporta unes grans conseqüències per l’organització, econòmiques, reputacionals, etc.

No obstant això, la implantació eficaç d’un programa de Compliance en l’organització no solament constitueix un requisit de cara a l’obtenció d’un eximent o atenuant de la responsabilitat penal de l’empresa, sinó també pot evitar que l’entitat s’enfronti a altres responsabilitats com la civil subsidiària, l’administrativa o les elevades sancions econòmiques derivades d’incompliments de la normativa de protecció de dades, entre altres.

 

  • Entorn lliure de conductes delictives

Com el seu propi nom indica, l’existència d’un programa de prevenció de delictes ajuda a evitar la comissió de delictes, però també pot prevenir l’existència de factors criminògens en l’empresa, es a dir, factors que sumats generen delinqüència.

Al marge que l’empresa pugui afrontar o no la responsabilitat per un fet delictiu, l’existència d’un programa de Compliance correctament estructurat, implementat amb seguretat i comunicat a tots els seus membres millora de forma important el control intern i facilita paral·lelament la detecció de les males pràctiques i el frau intern, ja que presenta un potent efecte dissuasiu de les conductes il·lícites i evita alguns factors que propicien un entorn delictiu o amb creences positives sobre aquest.

 

  • Millora de la imatge i reputació

La implantació adequada de polítiques i controls de prevenció en l’estructura i processos de l’entitat, la preocupació de l’empresa en problemes col·lectius com són el medi ambient o el desenvolupament sostenible, i el compliment diligent de les lleis, són accions que demostren la Responsabilitat Social Corporativa de l’organització. Això reflecteix transparència i compromís amb les bones pràctiques, el que afavoreix la reputació i legitimitat social per actuar de l’empresa en transmetre als clients, i a la societat en general, una imatge de confiança i fiabilitat.

Amb un efecte de cascada, la bona reputació i imatge de la marca, i la confiança que dipositen els clients en aquesta, repercuteix positivament en la seva competitivitat millorant els resultats i la rendibilitat.

 

  • Avantatge competitiu en les relacions comercials

En l’actualitat, cada vegada més grans empreses, multinacionals y organismes públics, nacionals i internacionals, sol·liciten com a requisit indispensable per la col·laboració comercial, l’execució d’un programa de Compliance en les organitzacions. Aquest també pot ser un requisit per a l’obtenció de diferents tipus de finançament, sent un criteri avaluable per l’obtenció de licitacions o per establir relacions comercials en alguns països, provocant que la implementació adequada d’un programa de compliment pot constituir un avantatge competitiu per l’entitat.

Igualment, molts proveïdors i grans empreses avaluen als potencials socis de negoci, sota criteris de “due diligence” legal, i prefereixen establir relacions amb empreses que tinguin implementat un programa de compliment normatiu i que tinguin assumits uns valors ètics i consonants a la legalitat, ja que aquest mateix fet els ajuda a prevenir la comissió de delictes en la seva pròpia empresa.

També pot tenir beneficis en les relacions amb bancs i asseguradores, ja que una empresa que controla els seus riscos metòdicament pot comportar menors riscos a assumir per aquests organismes, el que podria revertir-se en un menor cost econòmic.

 

  • Honestedat i integritat igual a entorn laboral saludable

Cal no oblidar els beneficis significatius que pot comportar per als empleats l’existència d’una cultura de compliment en el seu entorn de treball. Una empresa en la qual la seva direcció o màxims representants demostren el seu compromís amb el compliment participant i implicant-se en l’execució del programa, no permetent i no cometent conductes il·legals, irregulars o poc ètiques, predicant així amb l’exemple, transmetran una major seguretat i fiabilitat als treballadors, que saben que el compliment és una prioritat per l’empresa i que poden confiar en les seves bones pràctiques sobre els aspectes que els afecten.

Això, a la vegada, propiciarà la creació d’un clima intern i una cultura basats en valors de respecte a les bones pràctiques, afavorint que els treballadors tinguin una major consciència i sentit de pertinença amb l’organització, i se sentin cada vegada més identificats amb aquests valores ètics, facilitant la seva implicació i diligencia amb el compliment.

 

  • Governance, Risk Management & Compliance

Elements com el perfeccionament en la repartició de responsabilitats i funcions, la implementació metòdica de controls i procediments o la revisió i millora continua dels sistemes interns, són elements que han de formar part d’un programa de Compliance.

No obstant això, aquestes mesures no solament col·laboren en la prevenció dels delictes en l’empresa sinó que, si són aplicades amb proporcionalitat a les circumstàncies i processos operatius de l’organització, poden millorar i agilitzar els processos empresarials, facilitar les comunicacions internes i potenciar l’eficiència de la seva gestió interna, el que es tradueix de nou en un avantatge competitiu, al millorar els resultats i beneficis de l’empresa.

Així mateix, la millora de l’ordre i coherència dels objectius estratègics i els procediments interns permet controlar els altres tipus de regulació sota la qual es troba l’entitat, permet l’ús més eficient dels recursos i millora la seva capacitat de gestió i reacció davant les crisis.

 

  • Millora de la rendibilitat

Com s’ha anat enunciant, la suma dels anteriors avantatges presenta un altre efecte positiu per a l’empresa, com és la millora dels beneficis econòmics a mig-llarg termini, ja que a més ajuda a evitar tant els hard costs derivats de les sancions imposades, les despeses del procés, etc.; com els soft costs com la interrupció o paralització d’operacions comercials, la reducció de la productivitat dels empleats, etc.

“El Corporate Compliance és més que el mer compliment d’obligacions, és una oportunitat per a les empreses, un impuls cap a l’excel·lència empresarial”

Vist això, és innegable que l’aplicació eficaç d’un model de supervisió i control, com és un programa de Compliance,  reporta importants beneficis per la companyia aconseguint deixar enrere el mer compliment de la legalitat per donar pas a la creació d’una verdadera cultura ètica corporativa.

Font :Legal&Compliance