El Compliance Penal és el conjunt d’eines de caràcter preventiu.

El Compliance Penal és el conjunt d’eines de caràcter preventiu. El seu objectiu consisteix a garantir que l’activitat realitzada per l’empresa i els qui la conformen i actuen en el seu nom ho facin d’acord amb les normes legals, polítiques internes, codis Ètics sectorials i qualsevol altra disposició que la mateixa estigui obligada a complir o que hagi decidit fer-ho voluntàriament, com a part de les seves bones pràctiques.

 

L’article 31 bis del codi Penal és el que fixa el concepte de Compliance Penal i es va fixar en la reforma del 2010, sent en la posterior reforma del 2015, on es va desenvolupar un contingut concorde a l’obligació de compliment. Actualment regeix la norma ISO 19600 sobre la gestió de Compliance, la Norma UNEIX 19601 sobre Compliance Penal i la Norma ISO 37001 sobre la prevenció del suborn i la corrupció, per a adequar a la persona jurídica a les necessitats de cada organització.

Evitant eventuals sancions que generin responsabilitat a l’empresa i la possible infracció de caràcter penal.

És de rellevància penal i punitiva, el fet que perquè el sistema sigui eficaç i valorat per un jutge com a atenuant o eximent de responsabilitat penal de la persona jurídica, haurà d’ostentar un mínim dels següents sis elements

1. Identificar les activitats

2. Establir protocols o procediments

3. Disposes de models de gestió

4. Informar de possibles riscos

5. Establir un sistema disciplinari

6. Realitzar una verificació periòdica