El desenvolupament de polítiques adreçades al desenvolupament sostenible té el seu màxim exponent en els Plans de Mobilitat, com a instrument que permet aconseguir millores per a la societat en general, participant activament en la reducció de la contaminació ambiental, i així avançar cap a un model de societat futura on el creixement econòmic, la cohesió social i la protecció del medi ambient es tractin com tres aspectes d’un únic repte estratègic.

El Pla de Mobilitat

El procés per al disseny i elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible respondrà a sis fases, de forma successiva i ordenada, atorgant a cadascuna d’elles l’espai, el temps i els recursos necessaris.

És impotant destacar que les mesures incloses en el Pla de Mobilitat estaran destinades a respondre les necessitats que es desprenguin d’un previ Diagnòstic de Situació:

La transició cap a aquesta mobilitat és essencial per aconseguir complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un pla d’accions impulsat per Nacions Unides on es contemplen 17 objectius que s’haurien d’assolir l’any 2030, abordant la salut, el canvi climàtic, la pobresa, la desigualtat de gènere, el foment de la pau, entre d’altres.

La mobilitat sostenible impacta de manera transversal en diversos objectius, destacant en especial els ODS 3. Salut i benestar, ODS 7. Energia assequible i no contaminant, ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura i ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles.